Blijf op de hoogte

van de laatste ontwikkelingen!

Datamining en klimaatverandering

(juli 2018) – lees meer

Integraal risicomanagement

(juli 2018) – lees meer

IORP II

(juli 2018) – lees meer

Ontwikkelingen Arcturus

(zomer 2016) – lees meer

Nieuwsupdates

Hoe integraal risicomanagement kan zorgen

voor een zelflerende en zelfsturende organisatie

 

Pensioenfondsen staan en hebben gestaan voor verschillende uitdagingen, zoals dalende dekkingsgraden, de terugtreding van sponsoren en het pensioenvraagstuk 2020. Er zijn tal van maatregelen genomen op het gebied van risicomanagement, waarbij integraal risicomanagement een belangrijke rol speelt bij het (bestuurlijk) beheersen van de uitdagingen. Hierdoor ontstaat een zelflerende en zelfsturende organisatie, die zich bewust is van de impact van de verschillende risico’s en de onderlinge samenhang en van de opties voor beheersing en de verschillende consequenties hiervan.

 

Risiscobeheerfunctie

Het continue proces van bijhouden of opstellen van de risico/strategiedocumenten, uitvoering, monitoring en evaluatie dient bij het bestuur blijvend op de agenda te staan. Het bestuur blijft immers verantwoordelijk. De invulling van dit proces is sterk afhankelijk van de organisatie van het pensioenfonds. Vaak is er een samenwerking tussen een interne partij (pensioenbureau of risicocommissie) en een onafhankelijke externe partij of is gekozen voor uitbesteding aan een onafhankelijke externe partij.

 

In de herziene richtlijnen van het Europees Parlement en de Raad (IORP-richtlijn 2016/2341; hierna IORP II) is ook aangegeven dat een pensioenfonds over bepaalde sleutelfuncties moet beschikken, zoals een risicobeheerfunctie. Het pensioenfonds stelt de houder van deze sleutelfunctie in staat om zijn taak daadwerkelijk op een objectieve, eerlijke en onafhankelijke manier te vervullen.

 

Onze visie, werkwijze en samenwerking

Als objectieve en onafhankelijke partij ondersteunen wij pensioenfondsbesturen bij het integraal risicomanagement. Bij een goede opzet van het raamwerk aan documenten, waarin het strategisch risicomanagement van een bestuur is opgesteld, kan de focus meer liggen op het integraal risicomanagement. Dat kan zorgen voor een meer pro-actieve houding in plaats van een passieve of zelfs defensieve.

 

Eigen-RisicoBeoordeling

Een nieuw en verplicht IORP II-element is de Eigen-RisicoBeoordeling (ERB). Deze biedt pensioenfondsen de mogelijkheid om rekening te houden met nieuwe of opkomende risico’s en de daarbij behorende mitigerende maatregelen op korte of lange termijn. Onze werkzaamheden liggen op drie gebieden:

 

 1. De opzet van een integraal risicomanagement-tool, inclusief het documenteren en ondersteunen bij de uitvoering van de ERB
 2. Aanvullen van de integraal risicomanagement-tool, inclusief het documenteren van de ERB en ondersteunen bij de uitvoering van de ERB
 3. Ondersteunen van het bestuur bij toepassing van het integraal risicomanagement, waarbij het ERB onderdeel van is (eens in de drie jaar of bij significantie wijziging)

 

Werkzaamheden rondom integraal risicomanagement

Voor het opzetten van het integraal risicomanagement kunnen de werkzaamheden als volgt zijn:

 

 • In kaart brengen van reeds aanwezige documenten betreffende onder meer:
 • Doelstellingen pensioenfonds
 • Overzicht van de risico’s
 • Risicohouding/-bereidheid
 • Vastgelegde risicostrategie
 • Vastgelegde beheersmaatregelen
 • Actieplan
 • Vastgelegde verantwoordelijken in het continue proces
 • Vastgelegde periodieke toetsing
 • Toetsen bij het bestuur en uitvoeringsorganisaties of de reeds aanwezige documenten met daarin de vastleggingen nog van toepassing zijn
 • De documentatie van integraal risicomanagement aanvullen, wijzigen of een nieuwe opzet maken zodanig dat het hanteerbaar wordt voor het bestuur
 • Ondersteunen bij de ERB en het documenteren hiervan
 • De opzet van de notulen formaliseren zodanig dat het bestuur wordt ondersteund bij het nemen van besluiten in het kader van integraal risicomanagement
 • De opzet van de agenda formaliseren zodanig dat het bestuur wordt ondersteund bij toepassen integraal risicomanagement
 • De opgestelde documentatie toetsen bij bestuur en De Nederlandsche Bank
 • De eventuele terugkoppelingen verwerken

 

Ondersteuning van het bestuur

Bij de ondersteuning van het bestuur bij toepassing van integraal risicomanagement kunnen de werkzaamheden als volgt zijn:

 

 • Voorbereiden bestuursvergaderingen al dan niet in samenwerking met (externe) partijen door middel van korte en bondige rapportages
 • Bij bestuursvergaderingen ondersteuning bieden in het kader van integraal risicomanagement; ongevraagd advies geven
 • Documentatie up-to-date houden
 • Relevante ontwikkelingen (bijvoorbeeld op het gebied van regelgeving), incidenten en zorgen zullen met het bestuur worden gedeeld
 • Ondersteunen bij de ERB en het documenteren hiervan

 

Meer weten of verder praten?

In onze samenwerking maken wij vooraf afspraken met het bestuur over heldere communicatie tussen alle betrokken partijen. Door periodiek overleg in te plannen, houden we elkaar op de hoogte van de planning en de voortgang. Zijn er ontwikkelingen die mogelijk van belang zijn, dan informeren we daar direct over. Meer weten of verder praten? Neem vrijblijvend contact met ons op via
Constance van Noort - constance.vannoort@arcturus.nl of bel +31 6 158 91 037 en

Jàn Hooper – jan.hooper@arcturus.nl of bel +31 6 245 50 133.

 

Arcturus Lamsrustlaan 24, 3054 VG Rotterdam | info@arcturus.nl